algemene voorwaarden


Wij volgen de RECRON-voorwaarden. Deze zijn tot stand gekomen, in overleg met de Consumentenbond en de ANWB, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 juli 2016.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto,

(sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en

dergelijke;

b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het

vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;

c. recreant: degene die met de ondernemer de

overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;

d. mede recreant: de mede op de overeenkomst aangegeven

perso(o)n(en);

e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant

en/of zijn mederecreant(en);

f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt

voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan

de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de

prijs inbegrepen is;

g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen

met de uitoefening van het recreatiebedrijf;

h. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het

gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de

regels omtrent het verblijf;

i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te

‘s-Gravenhage, samengesteld door

ANWB/Consumentenbond/RECRON;

j. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant

van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het

verblijf.

k. een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de

recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet

voor permanente bewoning, aan de recreant ter

beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat

is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en

de overeengekomen prijs.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op

basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten

vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer

maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de

recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de

informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de

overeenkomst, heeft de recreant het recht de

overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de

bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg

voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem

bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de

bijbehorende informatie naleven.

5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de

bijbehorende informatie in strijd is met de RECRONvoorwaarden

gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat

onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele

aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten

voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt

afgeweken.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken

van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe

opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat

moment geldende tarieven, welke door de ondernemer

zijn vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door

een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer,

extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van

lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of

de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de

recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van

de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten,

tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van

de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke

aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn

van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet

behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de

overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,

onverminderd het recht van de ondernemer op volledige

betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het

bezit is van het totale verschuldigde bedrag , is hij

gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf

te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer

op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte

buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling,

komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag

niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het

wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog

openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de

ondernemer. Deze bedraagt:

bij annulering meer dan drie maanden voor de

ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de

ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

bij annulering binnen twee tot één maand voor de

ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum,

90% van de overeengekomen prijs;

bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van

de overeengekomen prijs.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd

worden, na aftrek van administratiekosten, indien de

plaats door een derde op voordracht van de recreant en

met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt

gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte

daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts

toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke

toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden

worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te

zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen

tariefperiode verschuldigd.

 

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming

en/of onrechtmatige daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke

ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de

verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende

informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks

voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet

behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat,

naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de

ondernemer niet kan worden gevergd dat de

overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke

waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of

mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de

directe omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke

waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in

strijd met de bestemming van het terrein handelt.

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en

ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk

overhandigde brief laten weten. In die brief moet de

recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil

voor te leggen aan de Geschillencommissie. De

schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen

achterwege worden gelaten.

3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het

vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is

verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen

tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

1 . De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het

vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en

veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het

vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.

2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende

veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er

tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die

hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein

geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de

centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud

te houden.

2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe

omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in

dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft

ontvangen.

3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet

toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen,

struiken te snoeien of enig andere activiteit van een

dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor

andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een

maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De

ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval,

diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is

van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te

rekenen.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van

extreme weersinvloeden of andere vormen van

overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de

nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op

overmacht.

5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor

schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van

hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover

het gaat om schade die aan de recreant, de

mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden

toegerekend.

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de

recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere

recreanten, passende maatregelen te nemen.

1.

Artikel 13: Geschillenregeling

De recreant en de ondememer zijn gebonden aan uitspraken van de

Geschillencommissie.

2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands

recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een

Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van

deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum

waarop de recreant de klacht bij de ondememer indiende schriftelijk of

in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze

aanhangig worden gemaakt

Indien de ondememer een geschil aanhangig wil maken bij de

Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf

weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie

wil komen. De ondememer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na

het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij

de rechter aanhangig te maken.

Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie,

kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien

de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd,

is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het

Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is

niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft

op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan

geen materiële klacht ten grondslag ligt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 14: Nakomingsgarantie

1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid

tegenover de recreant, hem in een bindend advies

opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder

de tussen RECRON en de Stichting Geschillencommissie

voor Consumentenzaken afgesprOken voorwaarden,

indien de betreffende ondernemer deze niet binnen de

daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is

nagekomen.

2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee

maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de

burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele

nakoming van het bindend advies opgeschort, totdat de

burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan. 3. Voor

toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de

recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.

Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in

overleg met de consumentenorganisaties, in deze

vertegenwoordigd door de ANWB en de Consumentenbond,

tot stand komen.