Friesland


Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, En bûnzje troch ús ieren om! Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan díerde, It Fryske lân fol eare en rom. Klink dan en daverje fier yn it rûn, Dyn âlde eare, o Fryske grûn! Klink dan en daverje […]

Friesland


“Sudersee” zo’n heerlijk luxe ingerichte villa. Da’s optimaal genieten in Makkum.     Het terras boven het water (op het Zuiden) met uitzicht op het bruggetje en aan de andere kant het kleine jachthaventje is heel bijzonder te noemen. En voor kinderen is het veilig bovendien door de hekjes en […]

Vissersvilla Sudersee